Generalforsamling ”Syd for banen” – forretninger og arbejdspladser i bydelen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk.

Ad 5. Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Mogens Ohm Jensen (villig til genvalg)

Tommy Hansen (villig til genvalg)

Henning Olsen (modtager ikke genvalg)

Desuden ønsker Henning Bjørn Larsen at udtræde af bestyrelsen (valgt i lige år).

Bestyrelsen modtager gerne navnene på mulige kandidater til de fire ledige pladser i bestyrelsen, samt til suppleant.

 

Efter generalforsamlingen og kaffepausen sætter vi fokus på forretninger og arbejdspladser ”Syd for banen”. Hvor lå købmanden? cykelsmeden? Hvor gik folk på arbejde?

På et stort kort over bydelen plotter vi ved fælles hjælp forretninger og virksomheder ind, og vi hører hvad de tilstedeværende kan huske om butikker og arbejdspladser.

 

Kontingent indbetaling 2013

Hvis du endnu ikke har indbetalt kontingent kr. 100,- for 2013, kan du gøre det ved indbetaling via netbank eller i Nordea, reg.nr. 2289, konto nr. 3493 975 055. Husk tydelig navn og adresse på indbetalingen og mærk den ‘kontingent 2013’.

Indbetaling kan også ske kontant til kasserer Tommy Hansen, Bakkedraget 64, 4000 Roskilde, gerne på selve generalforsamlingen.

Kontingentet dækker hele husstanden.

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for indeværende år er betalt.