§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” med hjemsted i Roskilde.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinien i Roskilde By.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver med interesse for lokalområdets historie. Der kan

tegnes et personligt medlemskab, som dækker hele personens husstand, og et

kollektivt medlemskab for foreninger, erhvervsvirksomheder, forretninger, skoler,

institutioner o.lign.

 

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges de resterende bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, en hvert år, disse sidder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen foretager de praktiske foranstaltninger i forbindelse med foreningens virke. Herunder kan der nedsættes ad-hoc-arbejdsgrupper og dannes netværk, hvortil interesserede kan knyttes. Foreningens formand tegner foreningen udadtil. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørend

 

 

§ 5 Kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen

efter indstilling fra bestyrelsen.

Ved personligt medlemskab dækker kontingentet hele personens husstand.

Ved kollektivt medlemskab dækker kontingentet hele foreningen, erhvervsvirksomheden,

forretningen, skolen, institutionen o.s.v.

Ved udmeldelse af ”Syd for banen” refunderes ikke betalt kontingent eller nogen

andel af Lokalhistoriegruppens formue.

 

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling

afholdes inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker med 14 dages

varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden og i de lokale aviser.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen vælges bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollanten,

for et år ad gangen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert personligt medlem/husstand,

der er repræsenteret, har én stemme. Hvert kollektivt medlem (forening/erhvervsvirksomhed/

forretning/skole/institution o.s.v.), der er repræsenteret, har én stemme.

For at være stemmeberettiget skal kontingentet være betalt. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder

anledning hertil, eller såfremt 1/3 af foreningens medlemmer forlanger dette.

Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som den ordinære

generalforsamling.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter skal besluttes på en generalforsamling på grundlag

af stemmeflertal fra de fremmødte medlemmer.

 

§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen sker ved en ekstraordinær generalforsamling. Eventuel

formue skænkes til Jakobskirkens menighedspleje. Historiske dokumenter, effekter

m.m. tilfalder Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen,

Roskilde, d. 25. februar 2019

Vedtægter fra februar 2019 i PDF