§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Lokalhistorisk forening ”Syd for Banen” med hjemsted Roskilde.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinjen i Roskilde By.
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver med interesse for lokalområdets historie. Der kan tegnes et personligt medlemskab, som dækker hele personens husstand, og et kollektivt medlemskab for foreninger, erhvervsvirksomheder, forretninger, skoler, institutioner o.lign.
§ 4 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges de resterende bestyrelsesmedlemmer.
Desuden vælges 2 suppleanter, en hvert år. Disse sidder for 2 år ad gangen, således at den længst siddende suppleant er 1. suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleanten i det afgående medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen foretager de praktiske foranstaltninger i forbindelse med foreningens virke. Herunder kan der udpeges en regnskabsfører uden for bestyrelsen, nedsættes ad-hoc-arbejdsgrupper og dannes netværk, hvortil interesserede kan knyttes.
Foreningens formand tegner foreningen udadtil.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 5 Kontingent
Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ved personligt medlemskab dækker kontingentet hele personens husstand.
Ved kollektivt medlemskab dækker kontingentet hele foreningen, erhvervsvirksomheden, forretningen, skolen, institutionen o.s.v.
Ved udmeldelse af ”Syd for Banen” refunderes ikke betalt kontingent eller nogen andel af foreningens formue.
§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker med 14 dages
varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden og i de lokale aviser.
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af bilagskontrollant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen vælges bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollanten, for et år ad gangen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvert personligt medlem/husstand, der er repræsenteret, har én stemme. Hvert kollektivt medlem (forening/erhvervsvirksomhed/forretning/skole/institution o.s.v.), der er repræsenteret, har én stemme.
For at være stemmeberettiget skal kontingentet være betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis den finder anledning hertil, eller såfremt 1/3 af foreningens medlemmer forlanger dette.
Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som den ordinære
generalforsamling.
§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer i foreningens vedtægter skal besluttes på en generalforsamling på grundlag af stemmeflertal fra de fremmødte medlemmer.
§ 9 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen sker ved en ekstraordinær generalforsamling. Eventuel formue skænkes til Jakobskirkens menighedspleje. Historiske dokumenter, effekter m.m. tilfalder Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

Således vedtaget på generalforsamlingen,
Roskilde, d. 16. august 2021

Vedtægter fra august 2021 i PDF